Algemene voorwaarden

 1. Algemene boekingsvoorwaarden

Wanneer u de vakantiewoning boekt, verklaart u zich akkoord met de onderstaande huurvoorwaarden. Gelieve ze daarom zorgvuldig door te nemen wanneer u wil boeken.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de woning die zich bevindt te B-2250 Olen, Eikenstraat 9.

Afwijking van deze voorwaarden kan alleen indien de eigenaar voorafgaandelijk en schriftelijk er mee ingestemd heeft. Deze schriftelijke instemming wordt dan vermeld op de boekingsbevestiging. De huurder kan dus in geen geval aanspraak maken op de toepassing van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden.

 1. Gegevens van de verhuurder

André De Ceulaer ond. NP KBO 0890.544.132

Eikenstraat 9

2250 Olen

Mail. Lusandre@telenet.be

Tel: 0478 / 352.678

 1. Boeken / reservatie
 1. U kunt telefonisch of via internet boeken. Deze manieren van boeken zijn bindend. Met het vastleggen van een boekingopdracht worden de algemene voorwaarden van kracht en worden deze integraal en zonder voorbehoud aanvaard door de boeker/opdrachtgever. De opdrachtgever van deze boeking is hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de boekingsstappen en de huurvoorwaarden.
 2. Er zijn geen boekingskosten verbonden aan een boeking daar men rechtstreeks met de eigenaar handelt.
 3. Boekingsopdracht en betalingen:
  1. Elke boeking wordt door de eigenaar bevestigd door middel van een boekingsbevestiging per e-mail.
  2. Binnen 5 dagen na ontvangst van deze boekingsbevestiging dient er een aanbetaling van 30% van de huursom + de waarborg te gebeuren. Hierdoor is de boeking pas definitief. Het restant van de huursom dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Bij boeking binnen de 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode dient u de totale huursom + waarborg te betalen binnen de 5 dagen.
  3. Bij niet tijdige betaling van de aanbetaling en/of saldo van de huursom en/of waarborg is de eigenaar gerechtigd de geboekte periode voor de verhuur van de vakantiewoning te annuleren. De waarborg zal steeds volledig teruggestort worden in geval van annulering.
  4. De verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk voor reservatie is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 4. In de prijs van de overnachting is er €10 voor de huur van de meubels inbegrepen.
 1. Annuleren
 1. Bedenktijd
  1. Behoudens art. 4.2, kunt u zonder kosten binnen 5 dagen (=bedenktijd), gerekend vanaf de boekingsdatum, annuleren. U kunt dit schriftelijk of per e-mail doen. Onder boekingsdatum wordt verstaan: de dag van het doorgeven van een boekingopdracht.
  2. Bij annulering na deze 5 dagen zijn de hieronder beschreven annuleringsvoorwaarden van kracht.
  3. Bij reservering binnen 30 dagen voor aanvang van de huurperiode is deze bedenktijd niet van kracht en gelden de annuleringsvoorwaarden zoals hieronder beschreven.
 2. Annulering door huurder
  1. Annuleringen dienen per brief of per e-mail aan de eigenaar te worden doorgegeven. Voor brieven geldt de datum van het poststempel als datum van annulering. Spoedig na ontvangst van de annulering zendt de eigenaar een annuleringsbevestiging per e-mail.
  2. Bij annulering binnen 5 dagen na boeking is het gestelde in artikel 4.1.1 van kracht voor zover dat de boeking niet heeft plaatsgevonden binnen de 3 weken voor de aanvang van de huurperiode.
  3. Bij niet-(tijdige) betaling (zie art. 3.3), annulering na 5 dagen of voor boekingen die plaatsvinden binnen de 3 weken voor de aanvang van de huurperiode zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:
  4. Bij annulering tot de 30ste dag voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 30% van de huursom.
  5. Bij annulering tussen de 30ste dag en de 14de dag voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 60% van de huursom.
  6. Bij annulering na de 14de dag voor de aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 80% van de huursom.
  7. Vanaf 48u voor aanvang van de huurperiode zijn de annuleringskosten 100%.
  8. Bij terugstortingen bij annulatie zullen de gelden worden teruggestort op het rekeningnummer van afkomst. Hier worden geen uitzonderingen op gemaakt!
 3. Annulatieverzekering
  1. Annuleringen welke voor de annuleringsverzekering in aanmerking komen, worden behandeld conform de verzekeringsvoorwaarden van uw verzekeringsmaatschappij.
  2. De huurder staat het vrij een annulatieverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze. De kosten hiervan zijn ten laste voor de huurder.
 4. Annulering door de verhuurder.
  1. Indien omstandigheden de eigenaar dwingen tot annulering van de geboekte vakantiewoning, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder/boeker en onmiddellijk zal de eigenaar het reeds betaalde bedrag terugstorten. De huurder/boeker heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van het reeds betaalde bedrag en doet afstand van elke vordering die zou voortvloeien uit de annulatie van de boeking door de verhuurder.

 

 1. Aansprakelijkheid
 1. Aansprakelijkheid van de huurder / verbodsbepalingen
  1. Het gehuurde vakantiehuis dient door de huurder, zijn medehuurders en zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.
  2. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die door hem/haar, door medehuurders en door eventuele bezoekers wordt veroorzaakt, ook wanneer deze pas na zijn/haar vertrek worden vastgesteld. De huurder verbindt zich middels huidige algemene voorwaarden tot het vergoeden van alle schade dewelke zich heeft voorgedaan gedurende zijn/haar verblijf. De vakantiewoning wordt in perfecte staat verhuurd, waardoor elke schade na vertrek van de huurder wordt geacht schade te zijn die hij/zij heeft veroorzaakt.
  3. Bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn integraal en ondeelbaar onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen.
  4. De huurder dient ervoor te zorgen dat hij geen lawaaioverlast veroorzaakt aan de omwonenden. Bij inbreuk worden alle personen zonder voorafgaande waarschuwing – zonder teruggave van huurgelden – uit de vakantiewoning verwijderd.
  5. Meubilair mag niet worden verplaatst.
  6. Het is niet toegestaan om vuur te maken in de tuin.
  7. Het is verboden het vakantiehuis te gebruiken om feesten en/of drankpartijen te organiseren. Bij inbreuk wordt de huurperiode verbroken lastens de huurder zonder dat de huurder enig recht heeft op terugvordering van de resterende huur(prijs).
  8. Roken: het is totaal verboden te roken in de woning. Rookmelders zijn aangebracht. Er is een brandblusser voorzien in de inkomhal en in de leefruimte. Bij inbreuk wordt de huurperiode verbroken lastens de huurder zonder dat de huurder enig recht heeft op terugvordering van de resterende huur(prijs).
  9. Huisdieren worden niet toegelaten tot de woonst. Hierop wordt streng toezicht gehouden. Wij willen het huis ook openstellen voor mensen die lijden aan allergieën. De enige en enkele uitzondering op deze regel zijn blindengeleidehonden, hetgeen verplicht op voorhand dient te worden gemeld aan de eigenaar.
  10. Alle personen die verblijven in de vakantiewoning conform de boeking, ookal werd de boeking op zich enkel verzorgd door de huurder/opdrachtgever, zijn hoofdelijk, solidair en de ene bij gebreke aan de andere gehouden tot alle verplichtingen, aansprakelijkheden en schadevergoedingen die voortvloeien uit de reservatie/huur, waaronder deze algemene voorwaarden.
 2. Aansprakelijkheidsverzekering
  1. De huurder wordt geacht goed verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een aansprakelijkheidsverzekering (familiale verzekering).
  2. De huurder wordt er op gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke aansprakelijkheid, o.a. in geval van de door hem veroorzaakte brand in de betrokken vakantiewoning, te verzekeren. Gelieve dit te checken bij uw verzekeringsagent.
 3. Aansprakelijkheid van eigenaar
  1. De eigenaar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook berokkend aan huurders van de vakantiewoning.
  2. De prijzen en kosten zoals duidelijk vermeld op de boekingsbevestiging zijn van toepassing.
  3. De eigenaar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door o.a. natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan.
  4. Het kan gebeuren dat er in de buurt van uw vakantiewoning wordt gewerkt. Wij denken bijvoorbeeld aan wegwerkzaamheden of bouwactiviteiten. Wij kunnen voor eventuele overlast, zoals geluidsoverlast, geen verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid aanvaarden.
  5. De eigenaar is niet steeds ter plaatse aanwezig. Art. 2 van deze voorwaarden bevat de contactgegevens van de eigenaar en/of huisbewaarder. Indien nodig kan men altijd één van deze nummers contacteren.
 1. Maximaal aantal personen
 1. In de huisbeschrijving vermeldt de eigenaar het maximaal aantal personen dat in het vakantiehuis mag verblijven. Dit aantal (inclusief de eventuele slapende gasten) mag in geen geval overschreden worden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd zonder aanspraak op teruggave van de huur.
 2. Een kindje onder het jaar wordt niet als volwaardig persoon geteld doch dient wel op voorhand te worden vermeld.
 3. Bij het overschrijden van het maximum aantal personen is men niet meer in orde met het reglement van het Vlaams gewest in verband met de brandveiligheid en met de brandverzekering. Alle eventuele schade, boeten, kosten en aansprakelijkheden die overschrijding van het maximaal aantal toegelaten personen teweegbrengt, zijn ten laste van de huurder.
 4. Indien er zonder kennisgeving aan de verhuurder toch extra personen in de vakantiewoning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die zal worden ingehouden op de waarborg.
 1. Het einde van het verblijf – Eindschoonmaak
 1. Einde van het verblijf
  1. Het gehuurde vakantiehuis dient altijd netjes te worden achtergelaten na afloop van uw verblijf. Dit houdt in: de woning op te ruimen, alles terug op zijn plaats te zetten, vuilnisbakken te ledigen, het aanrecht op te ruimen en de schone vaat in de kast te zetten en de vakantiewoning netjes (bezemschoon) achter te laten.
  2. Indien de woning en/of tuin in zo een staat is dat men niet rondkomt met de vooropgezette standaard schoonmaakuren, en/of in het geval er niet diligent werd opgeruimd, dan heeft de eigenaar recht op een forfaitaire schadevergoeding van 100,00 EUR die zal worden ingehouden op de huurwaarborg, als compensatie voor de bijkomende schoonmaak.
 2. Verlaten woning
  1. Gelieve bij vertrek alle lichten uit te doen en de ramen en deuren te sluiten. Dit om te voorkomen dat er nog energieverbruik is waar niemand nog wat aan heeft. Is dit niet gebeurd dan kan er een toeslag aangerekend worden ten bedrage van 15,00 EUR x het aantal nachten waarop deze periode betrekking heeft, die zal worden ingehouden op de huurwaarborg.
 1. Huisvuil sorteren
 1. Men dient het huisvuil te sorteren. Indien dit niet gebeurd is wordt het huisvuil niet meegenomen door de ophaaldienst en kan er een boete volgen. Deze boete wordt verhoogd met 50% en zal worden verhaald op de huurder.
 2. Het glas en aardewerk is door de huurder zelf naar de glascontainer of het containerpark te brengen.
 1. Linnengoed
 1. Bij het in gebruik nemen van de woning zijn de bedden steeds opgemaakt en slaapklaar. Bij einde huur mag u de bedden open leggen en laat U de lakens liggen. Bedspreien blijven liggen. Wij vragen om de lakens zelf niet te wassen. Die gaan steeds naar de wasserij om ze in een onberispelijke staat terug te gebruiken.
 2. Het badlinnen laat U achter op de daar voorziene plaats, in de badkamer.
 3. De badjassen laat U achter in badkamer aan de kapstokken.
 1. Aankomst en vertrek
 1. Gelieve de aankomst en vertrekuren strikt te respecteren. Wij, net als jullie wellicht, vinden het prettig om in een nette vakantiewoning aan te komen en te verblijven. Daarom moet er voldoende tijd zijn voor een goede poetsbeurt tussen het vertrek van vorige gasten en de aankomst van de nieuwe gasten.
 2. Indien uw aankomstuur niet tussen 16:00u en 18:00u plaatsvindt, vragen wij om ons tijdig telefonisch te verwittigen.
 3. Aankomstuur: de vakantiewoning is ter jullie beschikking vanaf 16:00u, de dag van gereserveerde aankomst.
 4. Vertrekuur: 10:00u de dag volgend op de laatste nacht van reservatie/boeking.
 5. Vertrek- en aankomsturen worden steeds vermeld op de boekingsbevestiging.
 1. Waarborg
 1. De vakantiewoning heeft waardevolle spullen en de waarborg dient om eventuele ongelukken of beschadiging te vergoeden, en behoudens het bepaalde in art. 7.
 2. Klachten in verband met de inventaris en bestaande schade worden aanvaard tot 4 uur na uw aankomst. Deze dient men te melden bij de eigenaar.
 3. De controle van de vakantiewoning gebeurt bij het poetsen. Het is dus bij het poetsen dat men schade, verlies of breuk kan vaststellen. Op aanvraag kan men (vooraf) een detail bekomen voor de kosten die in rekening worden gebracht bij schade of verlies, waarbij door de eigenaar voorbehoud wordt gemaakt voor schade die deze raming te boven gaat.
 4. Wanneer alles in goede orde is achtergelaten, o.a. conform art. 7 van deze voorwaarden, en geen schade of breuk is geconstateerd, dan wordt uw waarborgsom ten laatste drie weken na verblijf via bankoverschrijving geretourneerd. Deze gelden zullen teruggestort worden op het rekening nummer van afkomst. Hier worden geen uitzonderingen op gemaakt!
 5. Gaat de schade het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling over te maken binnen de week na verzoek hiertoe.
 6. Een conflict over de eventuele schade is een conflict tussen eigenaar en de huurder. De eigenaar beslist over de waarborg.
 7. Schade, breuk, verdachte vaststellingen, ongelukken en defecte apparaten/installaties moeten verplicht onmiddellijk worden gemeld aan de eigenaar. Eigen (pogingen tot) reparaties zijn niet toegelaten en in geval van breuk dienen het stuk of de stukken te worden bewaard zodat de schade kan worden vastgesteld door de eigenaar.
 8. Het spreekt voor zich dat voorwerpen, apparaten, installaties, linnengoed etc. dat wordt ontvreemd uit de woning, integraal wordt aangerekend op de huurwaarborg en zo deze niet zou volstaan, wordt een bijkomende vordering in rechte daartoe gesteld.

 

 1. Geschillen

Op geschillen betreffende boeking/reservatie, betalingen, deze algemene voorwaarden, de huurovereenkomst vakantiewoning en de eventuele aansprakelijkheden, schadevergoedingen, interpretaties en tenuitvoerleggingen dienaangaande is het Belgisch recht van toepassing. In geval van procedure m.b.t. bovenstaande is uitsluitend het Vredegerecht te Herentals bevoegd, bij eventuele noodzakelijke uitbreiding uitsluitend de Hoven en Rechtbanken van Antwerpen.